Obchodní podmínky prodeje zboží

I.          Úvodní ustanovení

I.1.      Tyto obchodní podmínky prodeje zboží upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím platformy elektronického tržiště  provozovaného obchodní společností AT Computers a.s., se sídlem     Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, Česká republika, IČO 616 72 599, DIČ CZ61672599, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, poddíl B, vložka 1975.

I.2.      Obchodní společnost AT Computers a.s. není prodávajícím, nečiní tedy nabídku na prodej zboží kupujícím ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku. Postavení AT Computers a.s.  v rámci elektronického tržiště www.triline.cz  je následující:

·         AT Computers a.s. je provozovatelem platformy elektronického tržiště (www.triline.cz), jakožto služby poskytované pro obchodní síť svých obchodních partnerů, kteří jako prodávající nabízejí zboží zákazníkům – kupujícím (viz definice „Prodávajícího“ v bodě I.3. těchto Obchodních podmínek);

·         AT Computers a.s. je současně logistický partner prodávajících, jehož povinností je zajistit pro své obchodní partnery dodávku zboží/služby dle požadavků zákazníků (kupujících), a to dle aktuální dostupnosti tohoto zboží na svém skladě či na straně výrobců/dodavatelů společnosti AT Computers a.s.;

·         AT Computers a.s. není smluvní stranou mezi prodávajícím a kupujícím; výhradní odpovědnost vůči kupujícímu za splnění závazku k dodání objednaného zboží a splnění ostatních obchodních podmínek, včetně reklamací nese konkrétní subjekt, prodávající – tj. dodavatel vybraný kupujícím;

·         při předkládání nabídek prostřednictvím platformy elektronického tržiště www.triline.cz  nemá žádná z nabídek předkládaných spotřebiteli žádné přednostní pořadí (všechny nabídky jsou rovnocenné).

I.3.       Prodávajícím je zákazníkem (kupujícím) vybraný subjekt, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku. Seznam prodávajících participujících na internetovém obchodu AT Computers a.s., je uveden ZDE . Prodávajícím ve smyslu těchto obchodních podmínek je každý subjekt, jehož identifikační/kontaktní údaje jsou uvedeny v seznamu a který je vybrán kupujícím k dodání jím objednaného zboží; obchodní podmínky jsou závazné pro všechny prodávající uvedené v přiloženém seznamu.   AT Computers a.s. tímto prohlašuje, že každý ze subjektů uvedených v seznamu prodávajících je fakticky v postavení prodávajícího, tj. samostatného podnikajícího subjektu, který dodává zboží/službu svým jménem a na svůj účet, přičemž všechny tyto subjekty (prodávající) jsou obchodními partnery AT Computers a.s.

I.4.       Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či fyzická osoba).

I.5.      Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

I.6.      Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která jedná jménem a na účet podnikatele. Podnikatel nakupuje výrobky/služby za účelem svého podnikání dle ust. § 420 občanského zákoníku.

I.7.      Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží pouze kupujícímu – spotřebiteli.   

             Je-li smluvní stranou kupující – podnikatel, neuplatní se zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. Pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se též nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli, ustanovení o smlouvách uzavíraných distančním způsobem a mimo obchodní prostory; nedojde-li k jiné dohodě, nemá kupující – podnikatel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na reklamaci (vylučuje se ust. § 1924 občanského zákoníku). Ta ujednání obchodních podmínek, která vycházejí z výše uvedených zákonných ustanovení, se na kupujícího, jako podnikatele, nevztahují.       

I.8.       Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména dodávky hmotných produktů (např. stolní PC, notebooky, telefony, monitory, tiskárny, ostatní HW, spotřební a pomocný materiál, náhradní díly atd.), jakož i dodávky nehmotných produktů elektronického obsahu/služeb (např. SW služby poskytované formou elektronické distribuce, PC hry apod.), případně další služby (instalace, servis apod.) umístěné prodávajícím na webovém rozhraní obchodu.    

I.9.       Je-li v nabídce prodávajícího uvedena též služba (např. HW) s možností financování této služby prostřednictvím leasingu (formou splátek), pak prodávající není poskytovatelem této služby (pouze zprostředkovatelem) – smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a leasingovou společností. Na tento případ se nevztahují tyto obchodní podmínky.   

I.10.    Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze ilustrativní význam a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

 

I.11.    Kupující má možnost seznámit se s těmito obchodními podmínkami před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že souhlasí s jejich obsahem.     

I.12.    Tyto obchodní podmínky stanoví obsah smluvních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.   

I.13.    Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

I.14.    Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat – tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniká po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.         Kupní smlouva

II.1.     Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obsahuje jeho označení, jakož údaje/informace o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby. Webové rozhraní obchodu dále obsahuje údaj o celkové ceně zboží; ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  

II.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno území České republiky. Pro případ, kdy má být zboží dle požadavku kupujícího odesláno mimo území České republiky, je nutná výslovná dohoda o těchto nákladech mezi prodávajícím a kupujícím; bez této dohody není kupní smlouva uzavřena.

II.3.     Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby týkající se ceny, např.:

·        uvedená cena zboží bude zjevně chybná a nesprávná, nepřiměřeně nízká a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelného zboží,

·        u číselného údaje uvádějícího cenu zboží chybí či přebývá jedna či více cifer,

·        sleva poskytnutá na zboží přesahuje 50% ceny, aniž bylo dané zboží zařazeno do zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem, inzerující výši slevy).

O těchto zjevných chybách ceny bude prodávající obratem informovat kupujícího; nedojde-li k jiné dohodě s kupujícím, je prodávající oprávněn ke zrušení kupní smlouvy.

  

II.4.     Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.  Podkladem pro uzavření kupní smlouvy je elektronická objednávka kupujícího, učiněná na webovém rozhraní obchodu. K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy kupující vloží jím vybrané zboží „do košíku“, potvrdí a odešle prodávajícímu – „kliknutím“ na dané tlačítko kupující objednává zboží se současným závazkem k zaplacení ceny zboží (objednávka je závazná).              

II.5.     Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, včetně způsobu dopravy a platby; v této fázi je též dán kupujícímu prostor ke zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

II.6.     Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky potvrdí prodávající neprodleně informativním emailem (s uvedením čísla objednávky) odeslaným na adresu elektronické pošty – email zadaný kupujícím v objednávce.   Přílohou potvrzení objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.  Následná změna již potvrzené objednávky je možná pouze po dohodě s prodávajícím.

 II.7.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající neúčtuje kupujícímu žádné další komunikační poplatky.

 II.8.    Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jejichž obsahem jsou mj. veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811  a ust. § 1820 občanského zákoníku.

 

III.       Cena zboží a platební podmínky               

III.1.    Všechny ceny uváděné u zboží jsou ceny smluvní; ceny jsou uvedeny jako aktuální a platné ceny v CZK, vyjma případu zjevně chybné ceny (viz čl. II, bod 3 těchto obchodních podmínek). Ceny uvedené u daného zboží jsou konečné, včetně DPH a ostatních daní/poplatků, vyjma poplatků za přepravu, dobírku apod., jejichž výše je závislá na volbě kupujícího v rámci nákupního košíku při vytvoření objednávky.

III.2.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu zejména následujícím způsobem (dle volby kupujícího):

·       v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese uvedené při objednání zboží, a to po potvrzení (e-mailem) ze strany prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí;

·       dobírka – platbu za zboží uhradí kupující poštovnímu doručovateli/kurýrovi při převzetí zboží;

·       bankovní převod – kupující uhradí kupní cenu na účet prodávajícího, který mu prodávající sdělí (včetně variabilního symbolu platby) po obdržení objednávky, a to nejpozději do 3 dnů. Při tomto způsobu zvoleném platby je kupní cena zboží placena před odesláním zboží; do doby jejího zaplacení nebude zboží odesláno. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího;

·       případně další formou úhrady zveřejněnou na webovém portálu.

          

III.3.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Pro uplatnění slevového kuponu či jiného obdobného poukazu (dále též „Slevový kupon“) jsou závazné podmínky prodávajícího pro jeho použití, zejména:

·      Slevový kupon musí být použit pouze pro zboží, resp. kategorii zboží, pro kterou je určen,

·      je nutno respektovat minimální cenu nákupu zboží, stanovenou pro uplatnění Slevového kuponu,

·      není přípustné použití Slevového kuponu ve spojení s jinou slevou, a to i v případě, že sčítání těchto slev nebylo prodávajícím výslovně zakázáno,

·      Slevový kupon lze uplatnit pouze jednorázově (nikoliv opakovaně).

Kupní smlouva, u které došlo k uplatnění Slevového kuponu v rozporu se stanovenými podmínkami, není pro prodávajícího závazná (prodávající je oprávněn prohlásit kupní smlouvu za neplatnou). 

 

III.4.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, nelze s účinností od 01.01.2023 měnit údaje, které jsou obsahem již vystaveného daňového dokladu. Změna těchto údajů je možná pouze pokud kupující zboží nepřijal a nezaplatil.

 

IV.       Přeprava a dodání zboží, cena dodání

IV.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

IV.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.  Je-li u zboží uvedeno, že je „skladem“, odešle prodávající zboží v co nejkratším termínu, zpravidla do 2 pracovních dnů. Pokud zboží není skladem, případně se jedná o zboží dle individuální objednávky kupujícího, bude kupující o termínu dodání zboží prodávajícím vyrozuměn a tento termín bude odsouhlasen kupujícím.  Prodávající není zavázán k odeslání zboží ve stanovených/dohodnutých termínech dodání, pokud nejsou splněny podmínky dodání (viz zejména bod 6 tohoto článku obchodních podmínek).

IV.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

IV.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost obalů, počet balíků atd.) a v případě jakýchkoliv zjevných závad toto neprodleně oznámit přepravci (uvést výhradu). V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, nicméně pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné sepsat s dopravcem zápis o zjištěné škodě. Podpisem dodacího listu (bez výhrady zjevného poškození) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

V případě, že po převzetí od dopravce bude kupujícím zjištěno, že dodané zboží je neúplné či poškozené, je kupující povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, sepsat s dopravcem zápis o zjištěné škodě.  Jakékoliv poškození zásilky je nutno oznámit neprodleně též prodávajícímu.

 

IV.5.    Způsob dodání zboží a náklady (poplatky) na dodání zboží na území České republiky jsou závislé na kupujícím zvoleném poskytovateli dopravy/ event. osobním odběru a způsobu úhrady při vystavení objednávky.    

 

IV.6.    Podmínkou pro dodání zboží prodávajícím je:

a) volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce;

b) případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proforma fakturu). Pokud kupující neuhradí cenu zboží do 14 dnů od vystavení proforma faktury, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a zboží „blokované“ dle objednávky kupujícího uvolnit k dalšímu prodeji.

  

IV.7.    Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce kupujícímu, který je podnikatelem a v okamžiku prodeje je současně plátcem DPH, přičemž se bude jednat o zboží fakturované s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání zboží adresa sídla či provozovny podnikatele uvedená v obchodním, živnostenském či jiném obdobném rejstříku.   

IV.8.    Je-li zboží dodáváno na adresu dodání uvedenou v objednávce je věc kupujícímu (spotřebiteli) odevzdána (dodána) v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá.  

IV.9.    Je-li předmětem prodeje služba digitálního obsahu/elektronická licence (dále též „SW služba“) platí pro její dodání následující specifické podmínky:

·        k dodání SW služby dochází způsobem uvedeným v popisu konkrétní SW služby (např. doručením licenčního/elektronického klíče či elektronického odkazu na jeho stažení) obvykle formou e-mailu zaslaného na kupujícím určenou e-mailovou adresu; 

·        okamžikem zpřístupnění číselných kódů (kupónů/poukázek) kupujícímu pro aktivaci těchto SW služeb poskytnutím elektronického klíče, se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem dané SW služby v souladu s licenčními podmínkami příslušného výrobce SW (tj. nositel autorských práv);

·        kupující je uživatelem SW služby po dobu, kterou zvolil při objednání této služby spolu s její cenou;   

·        prodávající neodpovídá za správnou funkci SW služeb – případné vady řeší kupující přímo s poskytovatelem SW služby.     

 

 

V.         Poučení kupujícího – spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy (podmínky, lhůta, postup)

V.1.     Nejedná-li se o případ uvedený v bodě V.13. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.

V.2.     Právo odstoupení od smlouvy náleží kupujícímu – spotřebiteli bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, přičemž (není-li níže v bodě V.3. uvedeno jinak) tato lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

V.3.     Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí 14-ti denní lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo:

·         poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo

·         poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího se z několika položek nebo částí, nebo

·         první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. 

V.4.     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující – spotřebitel o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jakéhokoliv jednoznačného prohlášení (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na adresu prodávajícího). Kupující – spotřebitel může též použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nacházející se na těchto webových stránkách; použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy však není pro spotřebitele povinné.

V.5.     Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, je nezbytné, aby kupující nejpozději 14. den (tedy poslední den lhůty pro odstoupení) odeslal projev vůle o odstoupení prodávajícímu. Pokud bude kupující realizovat právo na odstoupení prostřednictvím vzorového formuláře (vyplněním na internetových stránkách prodávajícího), potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.  

V.6.     Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat prodávajícímu zpět na jeho adresu anebo předat prodávajícímu zboží obdržené na základě kupní smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být nepoužité, nepoškozené, bez známek používání, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.).

 

V.7.     Přímé náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Výše nákladů se bude v takovém případě odvíjet od způsobu vrácení zboží zvoleném kupujícím (obvykle ve výši nákladů na přepravu zboží).

V.8.     V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dopravu zboží (pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

V.9.     Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

V.10.   Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V.11.   Kupující má právo od smlouvy odstoupit též v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, a to po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty dle výzvy kupujícího doručené prodávajícímu. Kupující není povinen poskytnout prodávajícímu dodatečnou lhůtu ke splnění, pokud prodávající odmítl plnit nebo je zřejmé, že plnění je v určeném čase nezbytné (s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy), případně kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že dodání zboží v dohodnutém termínu je nezbytné.

 

V.12.   Právo na odstoupení od smlouvy (do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy) náleží spotřebiteli též v případě, kdy byla dotčena jeho práva nekalou obchodní praktikou prodávajícího; na místo odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle tohoto odstavce, prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

V.13.    Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel odstoupit od smlouvy:

 

a)   o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)   o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e)   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)   o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g)   o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i)    o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j)    o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k)   uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l)    o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. občanského zákoníku.

 

VI.       Odstoupení od smlouvy podnikatelem

VI.1.    Je-li kupujícím podnikatel, je tento oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

VI.2.    Po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím může dojít ke zrušení smlouvy a vrácení zboží, dle podmínek odsouhlasených prodávajícím.

 

VII.      Odpovědnost za vady, záruka

VII.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 VII.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)       odpovídá ujednanému popisu, druhu množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)      je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c)       je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

VII.3.  Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a)       je zboží je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,  

b)      zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy opraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,  ,

c)       je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

 

VII.4.  Prodávající odpovídá i za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací zboží provedenou spotřebitelem, pokud se taková vada vyskytla v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého prodávajícím nebo poskytovatelem digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.

 

VII.5.  Ustanovení uvedená v bodě VII.3.  těchto obchodních podmínek se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavření kupní smlouvy výslovně souhlasil. 

 

VII.6.  V případě, že předmětem smlouvy je zboží s digitálními vlastnostmi, odpovídá prodávající za poskytování ujednaných aktualizací a dále „nutných aktualizací“ (tj. těch, které jsou nezbytné, aby věc uchovala svoje vlastnosti), včetně upozornění na jejich dostupnost, po dobu dvou let nebo po delší dobu, po kterou je to ujednáno nebo, v případě jednorázového poskytnutí digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu po dobu, po kterou to může kupující rozumně předpokládat. To neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím výslovně souhlasil.

 

VII.7.   Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do dvou (2) let od převzetí zboží.

 

VII.8.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující vytknutím vady u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno (na adrese jeho provozovny, v sídle/místě podnikání). Pokud je k opravě určena jiná osoba – autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, vytkne kupující vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Seznam autorizovaných servisů naleznete zde: Servisní střediska (triline.cz)

VII.9.  Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy kupující vytkne zjištěnou vadu u prodávajícího/autorizovaného servisu (osobně, písemně, emailem atd.), přičemž k tomuto vytknutí vady je kupující zavázán bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

VII.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující podle své volby oprávněn uplatnit jednu z následujících variant:

a)  nárok na bezplatné odstranění vady opravou, nebo

b)   odstranění vady dodáním nové věci bez vady,

pouze pokud takto zvolený způsob odstranění vady není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný? to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu současně s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

             Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a)       prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,

b)      se vada projeví opakovaně,

c)       je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d)      je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.     

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

VII.11.   U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz § 2107 a násl. občanského zákoníku)

VII.12     Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží předložením dokladu o koupi nebo jiným vhodným způsobem. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující uplatnil reklamaci.  Prodávající zároveň kupujícímu vydá při uplatnění reklamace písemné potvrzení (reklamační protokol), obsahující údaj po tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, popis vady, jež se na zboží vyskytla, volbu práva pro vyřízení reklamace a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace.     

VII.13.   Prodávající je povinen vyřídit reklamaci, včetně odstranění vady, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

VII.14.   Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  

VII.15.   U oprávněné reklamace náleží kupujícím úhrada nezbytně nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.    

VII.16.   Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu zboží sám způsobil (např. nevhodným zacházením se zbožím). Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

 VII.17.  Nad rámec zákonných práv kupujícího může prodávající poskytnout kupujícímu také záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a následujících občanského zákoníku, a to v případě je-li to ve smlouvě dohodnuto a/ nebo vyplývá-li to z prohlášení prodávajícího a/nebo je záruční doba/doba použitelnosti uvedena na obalu nebo v reklamě předmětného zboží.

VII.18.   Je-li kupujícím podnikatel, platí pro práva z odpovědnosti na vady následující specifická ujednání:

·       práva z odpovědnosti za vady se uplatní dle § 2099a násl. občanského zákoníku, ledaže podmínky výrobce/dovozce pro dané zboží stanoví jinak;

·       lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady činí 6 měsíců od převzetí zboží;

·       vyskytne-li se na zboží vady, postupuje se dle ust. § 2107 občanského zákoníku;

·       reklamace bude vyřízena ve lhůtě stanovené příslušným servisem, nejpozději do 40 dnů od jejího uplatnění.  

VIII.        Další práva a povinnosti smluvních stran

VIII.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VIII.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

VIII.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

VIII.4.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 písm. e) občanského zákoníku.

VIII.5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

IX.           Ochrana osobních údajů  

IX.1.       Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy.

IX.2.       Prodávající prohlašuje, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) (i) přijal opatření za účelem ochrany osobních údajů (ii) řídí bezpečnostní rizika tak, aby nedošlo k ohrožení osobních údajů (iii) zajišťuje výkon práv subjektů osobních údajů (tzn. i kupujícího) v souladu s Nařízením GDPR a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

IX.3.       Bližší informace o účelu, rozsahu, způsobu a době zpracování osobních údajů prodávajícím jsou obsahem Informace o zpracování osobních údajů (dále též „Informace“), která je kupujícímu k dispozici při poskytnutí osobních údajů na webové stránce prodávajícího. Kupující se zavazuje, že se s obsahem této Informace seznámí.

 

X.            Doručování

X.1.        Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

X.2.      Zpráva je doručena:

·       v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

·       v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

·       v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

·       v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

 

XI.        Závěrečná ustanovení         

XI.1.    Prodávající zajištuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného zařízení nebo baterií/akumulátorů v provozovně prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností, pokud si kupující objedná do domácnosti dovoz zboží obdobného typu a použití (zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží).    

XI.2.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

XI.3.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad prodávajícím jako prodejcem/dodavatelem výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění provádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Více informací na: https://www.coi.cz/

XI.4.   Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudu dle zákona o občanském soudním řízení. Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím. Prodávající informuje kupujícího - spotřebitele, že subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení v případě spotřebitelských sporů z kupních smluv, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1  zřízená zákonem č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, internetová adresahttps://www.coi.cz/ na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách Česká obchodní inspekce. Bližší informace o mimosoudním řešení sporů jsou k dispozici na stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Dále je možné on-line řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím k tomu určené ODR platformy – viz internetová adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

XI.5.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  

XI.6.   Ostatní vztahy/záležitosti v těchto obchodních podmínkách neuvedené/neřešené se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (je-li smluvní stranou spotřebitel).

XI.7.    Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 10.04.2023.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 - Adresát (označení prodávajícího – podnikatele: zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

 

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

- Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.